Kas ir karjeras izglītība?

 Karjera  ir cilvēka resursu efektīva izmantošana dzīves mērķu sasniegšanai, cilvēka mērķtiecīga darbība savu kompetenču pilnveidei un izpausmei visa mūža garumā. Tas ir nepārtraukts mācīšanāsun attīstības process. Citiem vārdiem, tā ir cilvēka virzība visa mūža garumā gan sociālajā, gan profesionālajā jomā.

 Karjeras attīstība  ir indivīda personīgās dzīves, mācību un darba vadības process mūža garumā. Tas ir nepārtraukts process, kura gaitā cilvēks izmanto informāciju par sevi un apkārtējo pasauli, analizē un pielieto to, lai izvēlētos savu nodarbošanās jomu un pēc tam jau konkrētu profesiju.

 Karjeras izglītība  ir plānots pasākumu, kursu un programmu nodrošinājums izglītības iestādēs, lai palīdzētu izglītojamajiem attīstīt prasmes savu interešu, spēju un iespēju samērošanā, savu karjeras mērķu izvirzīšanā, karjeras vadīšanā; sniegtu zināšanas un izpratni par darba pasauli, tās saikni ar izglītību, par karjeras plānošanu un tālākizglītības iespējām, kā arī nodrošinātu efektīvu dalību darba dzīvē.

 Karjeras vadības prasmes  ir vadošās individuālās prasmes, kas palīdz izprast, plānot, organizēt, vadīt un kontrolēt savu iekšējo un ārējo resursu efektīvu izmantošanu dzīves mērķu sasniegšanai.Tās attiecas uz nepieciešamajām prasmēm, lai atrastu sev izglītības virzienu un nodrošinātu sev darbu un lai sekmīgi veidotu personīgo dzīvi.

 Karjeras izglītības īstenošanas pamatprincipi:

• Karjeras izglītība ir izglītības sastāvdaļa.

• Karjeras izglītība ir visas izglītības iestādes atbildība.

• Ievērotas vecumgrupu intereses un vajadzības.

• Mērķi — objektīvi un sasniedzami; pasākumi — īstenojami.

• Pasākumi ir orientēti uz zināšanu un prasmju apguvi.

Karjeras izglītība Viduču pamatskolā

Mainoties politiskajai un ekonomiskajai situācijai mūsu valstī, rodoties pamatotai nepieciešamībai izglītoties mūža garumā, karjeras izpētes un profesionālās orientācijas pasākumi kļūst aizvien nepieciešamāki gan bērniem un jauniešiem, gan viņu vecākiem.

Karjera ir cilvēka mērķtiecīga darbība savu kompetenču pilnveidei un izaugsmei mūža garumā. Pamatskolas posms ir pats sākums karjeras apzinātai veidošanai.

Karjeras izglītība ir veids, kā palīdzēt izglītojamajiem attīstīt savas zināšanas, izpratni un prasmes, kas nepieciešamas, lai pieņemtu apzinātus lēmumus, lai plānotu un mērķtiecīgi veidotu savas karjeras izaugsmi.

Ļoti svarīgi, lai bērni un jaunieši pēc iespējas agrāk saņemtu mērķtiecīgu informāciju un padomus, kas dotu viņiem iespēju pamatoti izvēlēties pašu vēlmēm un spējām noderīgu turpmākās izglītības un darba dzīves virzienu.

Skolā ar karjeras izglītības un profesionālās izglītības jautājumiem nodarbojas skolotāji / klašu audzinātāji. Tieši viņi ir tie, kas sniedz pirmo ievirzi profesionālajā orientācijā: dod iespēju iepazīties ar darba pasauli un tajā sastopamo virzienu daudzveidību. Pārējie skolotāji, caur savu mācību priekšmetu skatījumu to padziļina.

Profesionālās orientācijas pasākumi skolā ir jāorganizē ne tikai, lai palīdzētu saviem skolēniem pašattīstīties, veidot pašapziņu, iemācīties izprast pašam sevi, novērtēt savu pieredzi, sasniegumus, personiskās īpašības, bet arī lai izpētītu dažādas karjeras veidošanas iespējas, lai palīdzētu jauniešiem un viņu vecākiem:

·   izprast izmaiņas izglītībā un to, kā šīs izmaiņas ietekmē cilvēka karjeras attīstību;

·   izpētīt dažādas karjeras iespējas, ko dod mācības, darbs un nodarbes brīvajā laikā;

·  izvērtēt, salīdzināt personiskos sasniegumus un īpašības ar tiem sasniegumiem un rakstura īpašībām, kas nepieciešamas tālākai izglītības un savas izvēlētās karjeras veidošanai.

Mācību iestādē kvalitatīva karjeras izglītība sekmē mācību sasniegumu līmeņa paaugstināšanos, jo tā attīsta profesionālajai dzīvei nepieciešamās prasmes, nostiprina mācību procesā iegūto pieredzi, motivē audzēkņus sasniegt savus plānotos mērķus.

 Karjeras izglītības  mērķi:

·   Nodrošināt izglītojamajiem pašizpētei, karjeras izpētei, karjeras plānošanai un veidošanai nepieciešamās pamatzināšanas un pamatprasmju apguvi;

·   Radīt pamatu -  savlaicīgu, apzinātu un ar iespējām sabalansētu  - personīgu lēmumu pieņemšanai par turpmāko izglītību.

 Karjeras izglītības uzdevumi:

1.    nodrošināt katram izglītojamajam pašnovērtēšanas metožu apguves iespējas;

2.    palīdzēt lietot zināšanas par savi, lai izprastu savas spējas, stiprās puses, intereses, prasmes un talantus, pieņemtu lēmumus, izvirzītu mērķus;

3.    veidot katrā izglītojamajā interesi par karjeru, iepazīstinot ar darba pasaules un ar to saistītās izglītības daudzveidību;

4.    nodrošināt katram izglītojamajam iespēju apgūt mācīšanas prasmes, informācijas tehnoloģijas un citu informācijas avotu izmantošanas pamatiemaņas;

5.    palīdzēt katram izglītojamajam pieņemt apzinātu lēmumu par turpmāko izglītību un ar to saistīto iespējamo karjeru;

6.    nodrošināt iespēju gūt patstāvīgas darbības pieredzi;

7.    izkopt sadarbības, saskarsmes, prezentēšans prasmes;

8.    veidot izglītojamajos izpratni par karjeras saistību ar sasniegumiem izglītībā un mūžizglītību.

SKOLAS PEDAGOGU (atbalsta personāla) SADARBĪBA UN FUNKCIJAS KARJERAS IZGLĪTĪBAS JOMĀ

Direktora vietnieks audzināšanas darbā –

•  koordinē un pārrauga audzināšanas darbu t.sk. karjeras izglītības un interešu izglītības darbu skolā,

•  koordinē klašu audzinātāju darbu un karjeras izglītības pasākumu norisi skolā,

•  nodrošina informācijas apriti par aktualitātēm karjeras izglītībā.

Atbildīgais par karjeras izglītības jautājumiem skolā –

•  koordinē atbalsta personāla sadarbību karjeras izglītības jautājumos;

•  ieinteresē izglītojamos karjeras izpētes, izzināšanas jautājumos;

•  veido skolas karjeras izglītības programmu.

Klases audzinātājs –

•  izstrādā un īsteno klases audzinātāja programmu saskaņā ar skolas galvenajiem   uzdevumiem, audzināšanas darbības un karjeras izglītības plānu, klases audzinātāju stundu programmu, izglītojamo vecumposma īpatnībām, vajadzībām un interesēm;

•  veic skolēnu izpēti un analizē attīstības dinamiku, nosakot viņu attīstības virzības raksturu un apjomu, pārzinot izglītojamo vispārējo veselības stāvokli;

•  rūpējas, lai klasē būtu labvēlīga vide skolēnu personības attīstībai un izglītošanai;

•  organizē klases pasākumus un sekmē klases dalību skolas un citos pasākumos;

•  rosina izglītojamos iesaistīties skolēnu pašpārvaldē un ārpusstundu darbā;

•  izzina skolēna ģimenes iespējas bērna audzināšanā un sadarbojas ar vecākiem vai personām, kas viņus aizstāj, palīdzot risināt ar izglītojamo personību , izglītošanos un vērtību sistēmas veidošanu saistītus jautājumus.

Psihologs –

•  veic psiholoģisko izpēti un individuālo psihodiagnostiku, skolēnu grupu psiholoģisko izpēti un palīdz skolēniem apzināties viņu spējas, intereses un dotumus.

Direktora vietnieks izglītības jomā –

•  koordinē un pārrauga izglītības darbu skolā (pamatizglītības programmu saturs, eksāmenu izvēle) , veicina pedagogu tālākizglītību (arī par karjeras izglītības jautājumiem) .

Mācību priekšmetu skolotāji –

•  informē un konsultē skolēnus un vecākus par karjeras izglītības jautājumiem sava mācību priekšmeta satura ietvaros;

•   veic skolēnu izpēti un analizē attīstības dinamiku, nosakot viņu attīstības virzības raksturu un apjomu.

Bibliotekārs –

•  Informē skolēnus, pedagogus un vecākus par jaunāko literatūru (grāmatas, prese, bukleti, metodiski līdzekļi, palīdz meklēt informāciju internetā un sniedz citu informatīvo atbalstu.

Atbalsts karjeras izglītībā Viduču pamatskolā

Viduču pamatskolā ir izstrādāta Karjeras izglītības programma.

Izglītības iestādes audzināšanas plānā ir iekļauti ar karjeras izglītību saistītas tēmas un pasākumi. Karjeras izglītības saturs tiek integrēts arī mācību procesā, akcentējot saikni ar reālo dzīvi.

Skolēniem un viņu ģimenēm tiek piedāvāti informatīvie pasākumi, organizētas tikšanās ar dažādu profesiju pārstāvjiem, vidējās izglītības posma skolām un to pārstāvjiem.

Tiek veicināta skolēnu dalība projektos, konkursos, izstādēs, olimpiādēs, dažāda līmeņa sacensībās, ārpusstundu pasākumu organizēšanā un norisē.

Arī skolas organizētās ekskursijas vienmēr tiek saistītas ar karjeras izglītību. Tiek organizēti arī braucieni uz profesionālo izglītības iestāžu ( Rēzeknes tehnikums, Smiltenes tehnikums, Malnavas koledža, Rēzeknes mākslas un dizaina vidusskola, Rēzeknes TA) ‘’Atvērto durvju” pasākumiem.

Skolēniem tiek nodrošināta brīvi pieejama daudzveidīga informācija, tajā skaitā informatīvie materiāli par tālākizglītības iespējām vidējās un vidējās profesionālās izglītības iestādēs, to piedāvāto izglītības programmu izvēles nosacījumiem, dažādām profesijām.

Organizētajos karjeras izglītības pasākumos tiek iesaistīti dažādu profesiju pārstāvji, izglītības iestādes absolventi un izglītojamo ģimenes. Kā veiksmīgākos piemērus var minēt: vecāku vadītās stundas Profesiju dienā, sadarbības partnerus no Mārupes, „Meliorators-J”, kura pārstāvji organizēja radošas un atraktīvas nodarbības 5.-9. klašu skolēniem par karjeras izvēles iespējām.

2019. gadā skola ir iesaistījusies Junior Achievement Latvia programmā, kas ilgtermiņā un metodiski nodrošina skolēniem un jauniešiem uzņēmējdarbības izglītību. Skolēni jau ir piedalījušies vairākās JA organizētajā aktivitātēs:

1. informatīvas tikšanās ar atbildīgo skolotāju par Skolēnu mācību uzņēmumu veidošanu;

2. tikšanās konference „Jauno uzņēmēju skola” Mārupes Valsts ģimnāzijā;

3. uzņēmējdarbības iedvesmas konference „Uzdrīksties uzvarēt!” Ķīpsalā.

Izglītības iestādē tiek apkopota un analizēta informācija par absolventu turpmākajām gaitām, tā tiek izmantota karjeras izglītības pasākumos.

2019. gadā skolā tika veikta Sadarbības partnera izmēģinājumskolas/PIKC karjeras attīstības atbalsta (KAA) novērtēšanas vizīte, kuru vadīja divi VIAA IKAD Karjeras atbalsta nodaļas eksperti. Novērtēšanas vizītes slēdziens: KAA darbs tiek nodrošināts nepieciešamā apjomā un kvalitātē.