Karjeras izvēles pasākumi Viduču pamatskolā

2018./2019.m.g.

Pasākums Norises laiks Atbildīgais Skolas/proj. pasākums Izglītojamo ieguvums
  Zinību diena   3.09.2018.   A. Smuška I. Raginska   Skolas org. pasākums Scenārija izveide, kā iecere pēc iespējas iesaistīt pasākuma organizēšanā un norisē gan vecāko klašu, gan arī jaunāko klašu – sākumskolas skolēnus.
    Meža festivāls     14.09.2018.   Mājturības un tehnoloģiju skolotājs
A. Mednis
Projekta pasākums ESF projekts “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (projekts Nr. 8.3.2.2/16/I/001) Sasaucoties ar Lielās Talkas aicinājumu stādīt kokus nākotnei un atzīmējot Meža darbinieku dienu, 14.septembrī ESF projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (projekts Nr. 8.3.2.2/16/I/001) ietvaros mūsu novadā tika noorganizēts vides izglītības jomas pasākums  - “Meža festivāls”.
Rudens ekskursija „Rīgas Vēstures un Kuģniecības muzejs – Turaidas muzejrezervāts”   21.09.2018.   A. Smuška Klašu audzinātāji Skolas org. pasākums; Projekta „Latvijas skolas soma” iniciatīva Latvijas vēstures izzināšana, iegūta informācija par seno kuģu, piļu, pilsētu būvniecību. Gida profesija.
  Zinātnieku nakts Rēzeknes TA „Dod iespēju „Kotiņu” pērļu grūbām sevi pierādīt”       28.09.2018.     Mājturības un tehnoloģiju skolotāja
L. Makšāne,
7.-9.klašu skolēnu komanda
    Skolas org. pasākums Konkurss-eksperiments „Dod iespēju „Kotiņu” pērļu grūbām sevi pierādīt!” Konkursam skolēnu komandas gatavojās jau no vasaras beigām. Uzdevums bija izdomāt un sagatavot jaunu ēdienu - recepti, kurā galvenā izejviela ir z/s „Kotiņi” ražotās pērļu grūbas. Viduču pamatskola izcēlās ar 2 receptēm: ·   Pērļu grūbu kārtojums ar ķirbju krēmu un melnās šokolādes mērci. ·   Kabaču laiviņas ar pērļu grūbām un rudens velšu pildījumu. (www.kotini.lv)
Orientēšanās konkurss 3.- 6.klašu skolēniem 28.09.2018. L. Šaicāne Skolas org. pasākums Prasmes rīkoties pēc plāna, izmantot apgūtās zināšanas praksē, darboties komandā.
Miķeļdienas tirdziņš 1.10.2018. Klašu audzinātāji Skolas org. pasākums Apgūst reklamēšanas prasmi un pārdevēja un pircēja komunikācijas prasmes un iemaņas.
Skolotāju diena   5.10.2018. L. Ttokareva - Kušnere Skolas org. pasākums 9.kl. skolēni plāno, organizē, vada  mācību stundas un pasākumu, iejūtas skolotāju lomā.
PII ’’Pasaciņa” nodarbību vadīšana bērniem   12.10.2018.   L. Ttokareva - Kušnere Skolas org. pasākums 9.klases skolēni izmēģina audzinātāja un skolotāja palīga prasmes bērnudārzā.
Tikšanās ar veselības speciālisti I. Kozlovsku 16.10.2018. Klašu audzinātāji Projekta pasākums Onkoloģiskās saslimšanas un to profilakse. Informācija par veselīgu uzturu, sportisko aktivitāšu un veselīga dzīvesveida nozīmību cilvēka veselības uzturēšanai. Ārsta profesijas nozīmība mūsdienās.
Skolas apkārtnes sakopšanas rudens talka   19.10.2018.   Klašu audzinātāji   Skolas org. pasākums Mācās cienīt jebkuru darbu, arī netīrāko un fiziski smago. Prieks par paveikto – tīra un sakopta skolas vide.
  Vecāku sapulce     2.11.2018.   I. Sokirka V. Dortāne   Skolas org. pasākums Vecāki tiek informēti par norisēm skolā mācību darbā, interešu izglītībā, iesaistīšanos dažādos projektos un pasākumos. Tiekas ar futbola treneri I. Kļaviņu un pašvaldības policistu V. Vilciņu. Skolēni uzstājas vecāku auditorijas priekšā ar priekšnesumu – pārvarot kautrību, kontrolējot savu izteikšanos un uzvedību.    
LR 100. gadadienas pasākums   9.11.2018. A. Smuška Klašu audzinātāji Skolas org. pasākums Uzstāšanās prasmes, izteiksmīga pareizruna, pienākumu sadale kvalitatīvai pasākuma organizēšanai un norisei.
Tikšanas ar profesiju pārstāvjiem: ·       Viļakas nov. muzeja vadītāja
R. Gruševa
·       Mežniecības muzeja vadītājs 
A. Pušpurs 
·      Jaunsargu instruktors V. Keišs   
    9.11.2018.     A. Smuška Klašu audzinātāji Skolas org. pasākums Skolēni iepazīst dažādu profesiju pārstāvjus, viņu ikdienas darba plānojumu, pienākumus; piedalās radošajās darbnīcās un uzdevumu veikšanā saistībā ar šīm profesijām. Iespēja personīgi jautāt sevi interesējošos jautājumus par mežziņa, armijas instruktora un muzeja darbinieka profesijām.
Ekskursija uz Alūksnes dabas muzeju „Vides labirinti”   30.11.2018. V. Dortāne B. Logina M. Medne Skolas org. Pasākums; Projekta „Latvijas skolas soma” iniciatīva 1.-4.kl. – izzina dabas pētnieku profesijas smalkumus, vēro muzeja darbinieku profesijas īpatnības.
KAA pasākums „Fotogrāfs – no hobija uz profesiju”   30.11.2018.   Klašu audzinātāji Projekta pasākums 5.-9.kl.skolēnu  tikšanās, nodarbība ar Latvijā labāko (modeļu) fotogrāfi Madaru Šaicāni. Iepazīst fotogrāfa ikdienas darbības, pienākumus, diskutē par prof. nozīmīgumu.
Ziemassvētku apsveikumu gatavošana, piedalīšanās Viļakas novada labdarības izstādē „No sirds uz sirdi”     14.-20.12.2-18.     L. Babāne L. Makšāne   Skolas org. pasākums Radošs darbs, kas saistīts ar izdomu, iemaņām un prasmēm veikt rūpīgu, smalku, precīzu fizisku darbu, kas prasa koncentrēšanās prasmi, darba drošības ievērošanu.
Ziemassvētku rotājumu gatavošana skolas, klašu un zāles noformēšanai svētkus gaidot   1.-17.12.   Klašu audzinātāji Skolas org. pasākums Radošs darbs, kas saistīts ar izdomu, iemaņām un prasmēm veikt rūpīgu, smalku, precīzu fizisku darbu, sadarbojoties ar klases biedriem un draugiem, ievērojot norādījumus un noteikumus.
KAA pasākums ‘’Profesija kā māksla”   20.12.2018.   L. Šaicāne Projekta pasākums Stilista, friziera, vizāžista, grimētāja profesijas nianšu iepazīšana un izmēģināšana ( pasākums notiek Rekavas vidusskolā)
Ziemassvētku pasākums ‘’Ai, bagāti Ziemassvētki”   21.12.2018.   A. Smuška Klašu audzinātāji Skolas org. pasākums Iejušanās teātra aktieru , dziedātāju, horeogrāfu profesijas lomās – rādot pašu skolēnu iestudētu izrādi ar dziesmām un dejām „Lienītes un vecmāmiņas Ziemassvētki’’( autors un režisors Z. Dvinskis 9.kl.)
Pasākums “Jauno fiziķu skola” projekta “Fizikas gads” ietvaros ( 5.-9.kl.) 03. 01.2019. G. Stepanova Priekšmetu skolotāji. Kl. audz. Projekta pasākums ESF projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (projekts Nr. 8.3.2.2/16/I/001) Skolēni apgūst dažādas prasmes un zināšanas, kas saistītas ar fizikas zinātni, iepazīst laboratoriju un  fiziķa - laboranta profesijas ikdienas darbus un pienākumus.
  Apsveikumi Valentīndienā. 14. 02. Skolēnu pašpārvalde Skolas org. pasākums Skolēni apgūst prasmi pašiem gatavot svētku apsveikumus, radoši darbojoties, veidojot savu dizainu, apzinoties padarītā darba vērtību un nepieciešamās zināšanas un prasmes tā veikšanai.
  Mācību vizītes uz Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Inženiertehnisko fakultāti   13.02.   G. Stepanova, A. Smuška L. Šaicāne   Projekta pasākums ESF projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (projekts Nr. 8.3.2.2/16/I/001) Iepazina  Rēzeknes TA Inženiertehniskās fakultātes Lietišķās ekoloģijas un resursu zinātnisko laboratoriju, Mehatronikas  laboratoriju un ķīmijas laboratoriju, izzināja ar vides aizsardzību, ekotehnoloģiju, dabas resursiem, agroekoloģiju, mehatroniku, robotiku saistītos jautājumus. Skolēni iepazina dažādu profesiju pārstāvju darba specifiku un ikdienas gaitas, aizdomājās par nākotnes profesiju, uzzināja par studiju iespējām konkrētā specialitātē.

  Skolēnu pašpārvalžu pieredzes apmaiņas pasākums   20.02.   Skolēnu pašpārvalde Projekta pasākums Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS) “Skolēnu vecāku biedrības” Jauniešu iniciatīvu projekta nr.1 “Kopā jautrāk!” Pasākuma mērķi- veicināt jauniešu līdzdalību un radīt piederības sajūtu savai vietai un skolai, kas ir būtisks faktors, lai skolēns būtu ieinteresēts veiksmīgi pabeigt skolas gaitas; - iedrošināt jauniešus iesaistīties skolēnu pašpārvalžu darbā, lai viņi kļūtu motivētāki uzlabot to darbu, izprastu to darbības jēgu, mērķus un funkcijas. Skolēni ieguva jaunas idejas, kā padarīt skolēnu pašpārvaldes darbu efektīvāku, iesaistot pēc iespējas lielāku skolēnu skaitu, jo skolēnu pašpārvalde ir vieta, kur tiek pārstāvētas skolēnu intereses.
  Viduču pamatskolnieki ciemojas z.s.”Kotiņi”   11.03.  
L. Makšāne
L. Babāne
  Skolas org. pasākums Skolēni iepazīst saimniecības vadītāja pienākumus, aplūko traktortehnikas mehāniķu darbnīcas un iepazīst miltu un putraimu ražošanas procesu, apzinās datorprasmju nozīmīgumu mūsdienu darba vidē.
  Jauniešu neformālās izglītības apmācību cikls
 „ Trīs dienas, kuras mainīja manu dzīvi”
  19.03. Skolēnu padome (Piedalās skolēni sadarbībā ar novada Jauiešu centriem) Novada jauniešu centru org. pasākums Apmācību galvenais mērķis bija atraisīt jauniešus un veicināt viņu pašizaugsmi, ka arī apzināties zināšanu vērtību. Sevis izzināšana, motivācija, mērķtiecība un mērķu izvirzīšana -  radīja jauniešu izpratni par to, cik svarīgi ir izvirzīt mērķus un sistemātiski tiekties tos sasniegt, apzinoties savas vērtības
  STEM un vides jomas diena   21.03.   G. Stepanova, A. Smuška L. Šaicāne   Projekta pasākums ESF projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (projekts Nr. 8.3.2.2/16/I/001) STEM(Science, Technology, Engineering and Mathematics)  mācību priekšmeti – tā ir zelta atslēdziņa veiksmīgai karjerai. Meistardarbnīca bija veltīta digitalizācijai un animāciju veidošanai. Animācijas speciālista profesija ir radoša, moderna un pieprasīta pasaulē. Katrs meistardarbnīcas dalībnieks, izmantojot prezentāciju programmas rīkus, izveidoja  video.
Skolēnu skatuves runas un mazo formu uzvedumu konkursa
1. kārta
  22.03.   B. Logina   Novada rīkots konkurss   Apgūst un cenšas parādīt savas oratora, aktiermeistarības prasmes. Pirmās pakāpes diplomu saņēma 3.klases skolniece Evelīna Šakina (sagatavoja skolotāja B. Logina)
Tikšanās ar Smiltenes tehnikuma pārstāvjiem. Prezentācija par tehnikumu.   9.04.   Klašu audzinātāji   Skolas org. pasākums   Tehnikuma pārstāvji pastāsta par profesionālās izglītības priekšrocībām mūsdienās. Informē skolēnus par profesijām, ko ir iespējams apgūt, mācoties Smiltenes tehnikumā.
Jauniešu neformālās izglītības konference
„Nāc un piedalies!”
25.04. Skolēnu pašpārvalde Jauniešu centru org. pasākums Konference „Nāc un piedalies!” pamattēma bija jauniešu līdzdalība. Jaunieši uzzināja jaunākās aktualitātes jaunatnes sfērā, kā arī strādāja dažādās darba grupās, lai uzlabotu jaunatnes darbu Viļakas novadā. Darba grupa bija „Par un ap Brīvprātīgo darbu”.Skolēni uzzināja par  Brīvprātīgā darba iespējām un uzkaiti Viļakas novadā; ieguva informāciju par to, kas jādara, lai dotos īstermiņa brīvprātīgajā darbā Eiropā.
  Viļakas novada Laureāts- 2019   27.05.   Mācību priekšmetu skolotāji, klašu audzinātāji   Novada rīkots pasākums   Pasākumā piedalās skolas skolēni, kuri tika godināti skolēnipar sasniegumiem olimpiādēs, Zinātniski pētniecisko darbu lasījumos, un valsts un reģiona konkursos un sacensībās,  - skolēni, kuri apzinīgi un mērķtiecīgi pildījuši savu galveno pienākumu – mācījušies, lai sasniegtu savus izvirzītos mērķus.