Cienījamie vecāki!

Karjeras veidošana ir nepārtraukts process, kura gaitā cilvēks izmanto informāciju par sevi un apkārtējo pasauli, analizē un pielieto to, lai izvēlētos savu nodarbošanās jomu un pēc tam jau konkrētu profesiju.
Ir svarīgi apzināties, ka cilvēks pats piedalās savas dzīves (karjeras) veidošanā un plānošanā.
Karjeras veidošana turpinās visas cilvēka dzīves garumā. Mainās cilvēks, mainās pasaule, rodas jaunas darba vietas un jaunas profesijas. Mainās prasības pret darbiniekiem.
Viens no veiksmīgas karjeras nosacījumiem ir līdzsvars starp darbu, ģimeni un brīvo laiku.
Karjeras izglītības īstenošana Viduču pamatskolā notiek vadoties pēc atbilstoši izstrādātas Karjeras izglītības programmas, izmantojot daudzveidīgas mācību metodes un darba organizācijas formas:
     * mācību priekšmetu stundas;
     * klases stundas;
     * individuālās nodarbības;

     * interešu izglītības pulciņi;

     * olimpiādes;

     * konkursi;

     * tikšanās;

     * sadarbība ar izglītojamo vecākiem;
     * ārpusstundu pasākumi;

    * mācību ekskursijas.

Vecāki !

Ja jums ir sākumskolas vecuma bērns un jūs vēlaties mērķtiecīgi piedalīties bērna karjeras plānošanas procesā:

     * palīdziet bērnam būt profesionāli veiksmīgam - uzticiet bērniem uzdevumus atbilstoši viņu spējām; uzdevumi nedrīkst būt pārāk sarežģīti;
     * sargājiet bērnu no pārāk augsta prasīguma pret sevi un citiem;
     * audziniet bērnu darbībā;
     * palīdziet bērnam tikai tad, kad viņš to lūdz;
     * ļaujiet attīstīties centīgai, radošai un prasmīgai personībai.

Ja jums ir pusaudzis un jūs vēlaties mērķtiecīgi piedalīties bērna karjeras plānošanas procesā:
     * atvēliet pusaudžiem pietiekami daudz laika sev un savam interesēm;
     * veidojiet ar savu bērnu savstarpējas uzticības un uzmundrinājuma attiecības;
     *atzīstiet un priecājieties par aktivitātēm, kurās pusaudzis piedalās vai uzrāda labus rezultātus;
     * palīdziet pusaudzim rast atbildes uz jautājumiem, kas saistīti ar identitāti, ja viņš tādus uzdod;
     *atbalstiet pusaudža izvēles un mērķi;
     *iedrošiniet spert nākamo soli!

Meklējiet šeit:
     http://www.viaa.gov.lv/files/news/727/mans_berns_izvelas_karjeru_web.pdf 
     www.viaa.gov.lv/Euroguidance