Projekts  “Arhitekts Viļakas novadā’’

  • No 2020.gada rudens Viduču pamatskolas vecāko klašu skolēniem tika piedāvāts iesaistīties biedrības “Piedzīvojuma Gars” izplānotā projektā, kas tika apstiprināts caur Atklāta projektu konkursa “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaistejaunatnes iniciatīvu projektos” finansējumu.

Biedrības projekta “Arhitekts Viļakas novadā’’ mērķisbija iesaistīt jauniešus, tajā skaitā priekšlaicīgas mācību pamešanasriska grupas jauniešus, neformālās izglītības aktivitātēs, lai motivētu viņusaktīvāk līdzdarboties sociālajā un sabiedriskajā dzīvē, radīt, iemācīties uzstādīt un sasniegt savus mērķus. Jaunieši, izpētot skolas apkaimi,pašiem radot apkaimes attīstības maketu veidosies  apziņa, ka katrs ir savas vietas saimnieks. Kā arī arneformālās izglītības aktivitātēmtika plānots veidot  saliedētukomandu un vidi, kurā vienaudži  jūtas droši.

Projekta uzdevumi :

  1. Pilnveidot Viduču pamatskolas 7.-9.klašujauniešu(t.s. riska grupas jauniešu) prasmes un spējas apkaimes apzināšanā un plānošanā, spēju uzņemties pašiniciatīvu savu personīgo un mācību mērķu sasniegšanai.
  2. Radīt un aktivizēt grupas saliedētību,
  3. Dot iespēju katram jaunietim pārbaudīt savas spējas un ar grupas atbalstu tās attīstīt.
  4. Izveidot uz vienotām vērtībām balstītu, vienlīdzīgu vidi, kur katrs jaunietis spēj apzināties savu lomu un tās ietekmi.
  5. Veidot savstarpēji cieņpilnu sadarbību ar skolu, lai tas būtu kā piemērs jauniešiem par to, kā veidot savstarpēju komunikāciju un sadarbību

Projekta aktivitātes risinājās tikai tiešsaistē. To laikā notika pastiprināta komunikācija starp organizatoriem un skolēniem. Klātienes nodarbību neiespējamība ierobežoja pilnvērtīgu projekta mērķu realizāciju tāpēc mācību gada ietvaros darbs nebija pabeigts. Vasaras mēnešos projekta organizētāji biedrība “Piedzīvojuma Gars” gatavojas braukt uz novadu un filmēt izaicinājumu un publiciatātes video, redzamības materiālus skolas apkārtnē un video izaicinājumus.Komunikācija ar jauniešiem plānota individuālā formātā un virtuāli.

Projekta aktivitātes turpinās!

  • Apsteidzot kārtējos slimības viļņus, projekta ARHITEKTS VIDUČU PAMATSKOLĀ radošā grupa ar dāvanu pilnu klēpi ieradās mūsu skolā 13.septembrī  un 16.novembrī. Tās bija klātienes tikšanās ar attālināti iepazītajiem “Piedzīvojuma gars” jauniešiem, tāpēc  jo  īpaši interesantas un neparastas šķita viņu piedāvātās aktivitātes. Rezultātā tapa lielformāta makets un vīzija par skolas apkārtnes nākotni.

Projekta aktivitātes  ir noslēgušās, bet turpinās mūsu pašu darbs. Pavasarī, kad ceram sagaidīt ierobežojumu atcelšanu, plānojam tikties ar pagasta pārvaldnieku, lai uzzinātu par to, kā notiek darbs pašvaldībā, par to, kas ir mūsu pagastā un kādu ieguldījumu mēs varētu sniegt ar šo projektu ciema nākotnei.

Tāpēc – DARBS VĒL TURPINĀS!!!

 Kopsavilkums, emocijas, padarītais darbs: Video saite


Šo projektu līdzfinansē ESF projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 «Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai», jauniešu vidū saukts par "Pumpurs".  Galvenais projektu mērķis ir mazināt jauniešu skaitu, kuri pārtrauc mācības, jo īpaši pamatskolas un visusskolas klasēs. Vairāk par Pumpuru un jauniešu iniciatīvu projektiem meklē Pumpurs mājaslapā.


Sākums