Viduču pamatskolas dalība projektā "PuMPuRS"

Skolotāja sūtība ir iedvesmot, radīt situācijas, kurās skolēns ne vien apgūst zinības, mācās pilnveidot dažādas prasmes, bet mācās arī attiecības –

ar sevi, pasauli, līdzcilvēkiem.

(E.Strazdiņa)

Viduču pamatskola dalību ESF projektā Nr. 8.3.4.0/16/I/001 «Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai» uzsāka 2017./2018. m.g.

Projekta mērķis: Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus vispārējās izglītības un profesionālās izglītības iestāžu izglītojamiem.

Priekšlaicīga mācību pārtraukšana nelabvēlīgi ietekmē turpmāko dzīvi un nodarbinātību, palielina sociālās atstumtības un nabadzības risku. Tādēļ projekta laikā paredzēts ieviest Latvijas vispārējā izglītībā un profesionālajā izglītībā sistēmisku atbalstu priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas risku samazināšanai. Projekts veicina ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošanu starp pašvaldību, skolu, pedagogiem un vecākiem, lai laikus identificētu bērnus un jauniešus ar risku pārtraukt mācības un sniegtu viņiem personalizētu atbalstu.

Jau trešo mācību gadu Viduču pamatskolā norisinās Eiropas Sociālā fonda projekts “PuMPuRS”, kura ietvaros individuālu atbalstu saņem skolēni ar risku nepabeigt skolu. Šo trīs mācību gadu laikā mūsu skolā projektā ir iesaistīti 6 pedagogi un 41 izglītojamais, viņiem tiek izstrādāts individuālais atbalsta plāns.

Projekts dod iespēju 5.- 9. klašu izglītojamajiem saņemt individuālas konsultācijas mācību priekšmetos: latviešu valodā, matemātikā, angļu un krievu valodās, retāk–dabaszinībās, fizikā, ģeogrāfijā un vēsturē. Tas tiek piedāvāts gadījumos, kad izglītojamais kādā no mācību priekšmetiem var saņemt nepietiekamus vērtējumus mācīšanās grūtību dēļ, iepriekšējā apguves posmā iekavētas mācības vai zemu mācību sasniegumu dēļ. Daļa izglītojamo atzīst, ka konsultācijas ir ļoti noderīgas un labprāt turpina sadarboties ar skolotājiem.

Projektā  2019./2020. mācību gadā ir iesaistīti 10 izglītojamie, kuriem pastāv risks priekšlaicīgi pārtraukt mācība. Projektā darbojas 5 pedagogi. Šajā periodā izglītojamie saņem individuālas  konsultācias matematikā, latviešu valodā un svešvalodās, - kā arī individuālo konsultatīvo atbalstu, lai palīdzētu izglitojamajiem risināt ar mācībām un sadzīvi radušās problēmas.  

2019.gada 5.martā Viduču pamatskolas pedagogi piedalījās Izglītības kvalitātes valsts dienesta (IKVD) īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS) konferencē Rēzeknē.

Konferencē tika pārrunāts par līdzšinējo projekta gaitu un ilgtspējīgas atbalsta sistēmas izveidi priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas mazināšanai. Tika pārrunāti jautājumi par audzināšana un sadarbība PMP risku mazināšanu izglītības iestādē; vecāku un skolotāju sadarbību kā atslēgu pozitīvām attiecībām.

Konference tika veltīta sarunām un diskusijām par būtiskākajiem priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riskiem, kā arī par to, kā izglītojamie, pašvaldības, mācību iestādes, pedagogi, vecāki un aizbildņi var sadarboties, lai nodrošinātu ilgtspējīgu atbalsta sniegšanas mehānisma izveidi un darbību.

Aktualizēts tika arī jautājums – kā jūtas skolotājs?  Diskutējām par skolotāju lomu izglītošanas procesā – kā neizdegt, kā būt radošam šajā aktīvajā pārmaiņu un novitāšu procesā.

Viduču pamatskolas pedagogu un izglītojamo  secinājumi par dalību projektā

  • Pedagogi, kuri ikdienā strādā ar projektā iesaistītajiem izglītojamajiem, norāda, ka viņiem ir uzlabojies psihoemocionālais stāvoklis – izglītojamie ir sākuši justies drošāk, tas viņiem palīdz celt pašapziņu un iekļauties vienaudžu kolektīvā.
  • Lai izglītojamais mācītos, nozīmīga ir gan viņa fiziskā, gan emocionālā labsajūta – to pedagogi cenšas veicināt ar sarunu, sadarbības un konsultāciju palīdzību.
  • Pilnveidojot klasvadības jautājumus un risinot konfliktsituācijas, izglītojamajos tiek veidota izpratne par to, ka viņi nav atstāti novārtā, ka var risināt problēmsituācijas sarunu ceļā.
  • Konsultējot un sadarbojoties ar vecākiem, viņi tiek motivēti un ieinteresēti atbalstīt savus bērnus mācīšanās un personības attīstības procesā.
  • Izstrādājot individuālos mācību un audzināšanas plānus izglītojamajiem, pedagogi izvērtē mācību pārtraukšanas riskus un paredz nepieciešamos pasākumus šo risku mazināšanai.
  • http://www.pumpurs.lv/ - atrodami lieliski atbalsta, informatīvie, video materiāli gan pedagogiem, gan bērniem un vecākiem.
  • Pozitīvā tendence skolā – izglītojamo labie pieredzes stāsti projektā – motivē arī pārējos nekautrēties un iesaistīties PuMPuRā.
  • Daudzi vecāki labprāt piekrīt bērnu dalībai projektā.
  • Vērojama izglītojamo izaugsme (kāds pilnveidojis savu lasītprasmi un rakstītprasmi, kāds iemācījies sazināties un sadarboties ar vienaudžiem, kāds apguvis prasmi izmantot viedierīces mācību vajadzībām).
  • Izglītojamie sāk apzināties savas spējas, prasmes būt patstāvīgiem un atbildīgiem, kā rezultātā manāmi uzlabojušās attieksmes un sekmība ne tikai riska mācību priekšmetos un situācijās, bet visā izglītošanās, sadarbošanās un vienaudžu savstarpējo attiecību veidošanas procesā kopumā.