Viduču pamatskolas bibliotēkas darba plāns 2019./20120.m.g.

Veicamais pasākumslaiks
1. Uzstāšanās skolas pedagoģiskajā sēdē „Izglītojamo un skolotāju nodrošinājums ar mācību grāmatām, jauno grāmatu iegāde par valsts mērķdotācijas līdzekļiem”2019.g.augusts
2. Mācību grāmatu izsniegšana2019.g.augusta beigas
3. Reids „’Mācību grāmatu noformējums un apvākojums”Septembris
4. 1.klases izglītojamo pirmā iepazīšanās ar skolas bibliotēku. Pierakstīšanās bibliotēkā. Formulāru noformēšana. Iepazīšanās ar bibliotēkas noteikumiemoktobris
5. Skolēnu iesaistīšana lasīšanas veicināšanas pasākumā „Bērnu žūrija 2019”. Iepazīstināšana ar grāmatu komplektiem. Izglītojamo pierakstīšana.oktobris
6. 2.-4.klašu bibliotekārās stundas „Jaunākā bērnu literatūra”oktobris
7. Bibliotekārās stundas skolas internāta audzēkņiemVisu gadu
8. Lasītāju dienasgrāmatu iekārtošana internāta audzēkņiemSeptembris, oktobris
9. Pārruna „Lāčplēša dienai- 100.’”11.novembris
10. Uzstāšanās skolas vecāku sapulcē „Mācību grāmatu stāvoklis un nodrošinājums ar mācību grāmatām un darba burtnīcām”Decembris
11. „Bērnu žūrijas” anketu aizpildīšana.2020.g.janvāris
12. „Bērnu žūrijas” noslēguma pasākums, rezultātu novērtējums.2020.g.februāris
13. Skaļas lasīšanas konkurss skolā. Labāko izvirzīšana uz starpnovadu konkursu Balvos 
14. Piedalīšanās starpnovadu Skaļās lasīšanas konkursā Balvos 
15. Grāmatu labošanas diena1.un 2.semestrī
16.  Reids „Mācību grāmatu saglabāšana”Marts
17.  Metodisko semināru apmeklēšanaAugusts, marts
18. Mācību grāmatu labošana un nodošanaMaijs
19. Uzstāšanās skolas pedagoģiskajā sēdē „Nepieciešamo mācību grāmatu iegādes iespējas 2020./ 2021.m.g.jūnijs