PIELIKUMS Nr.1

Viduču pamatskolas direktores I.Sokirkas

2020. gada 27. oktobra rīkojumam Nr. 22

„Par kārtību mācību procesa nodrošināšanai

no 2020. gada 9. novembra līdz 6. decembrim”.

 

 

 

Informācija par attālinātā mācību procesa īstenošanu

Viduču pamatskolā

no 2020. gada 9. novembra līdz 6. decembrim

 

1.      Pamatojoties uz 2020. gada 9. jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai27.1.4. punktu, un Ministru kabineta 2020. gada 6. novembra rīkojumu „Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”,  7. – 9. klašu izglītojamie no 2020. gada 9. novembra līdz 6. decembrim mācās attālināti un neapmeklē skolu.

2.      Katru dienu no plkst. 09.00 – 16.00 izglītojamajiem tiek organizēts attālinātais mācību process. Ir spēkā un darbojas esošais stundu saraksts.

3.      Attiecīgās stundas laikā izglītojamie var saņemt nepieciešamās konsultācijas par uzdevumu izpildi, sazinoties ar skolotāju Mykoob vidē vai telefoniski.

4.      Skolotāju saziņa ar izglītojamajiem katrā mācību priekšmetā notiek Mykoob vidē: uzdevumi, vēstules, jautājumi, atbildes, atgriezeniskā saite, u.c.

5.      Uzdotos uzdevumus izglītojamie drīkst veikt arī citā, sev piemērotā laikā, taču uzdevumi ir jāizpilda līdz skolotāja norādītajam datumam un jāiesniedz noteiktajā kārtībā.

6.      Skolotājs izvēlas piemērotāko variantu savam mācību priekšmetam, sabalansē mācību uzdevumu skaitu un apjomu, sniedz izglītojamajiem skaidru instrukciju uzdevumu soļiem/izpildei, norāda pieejamos, nepieciešamos mācību līdzekļus.

7.      Katrs skolotājs katrā mācību priekšmetā nosaka uzdoto uzdevumu izpildes termiņu: iesniegšanas datumu un laiku.

8.      Izglītojamajiem tiek piedāvāta iespēja izmantot dažādus mācību resursus, digitālās vietnes un rīkus:

8.1. mācību grāmatas;

8.2. darba burtnīcas;

8.3. darba lapas;

8.4. Uzdevumi.lv;

8.4. Soma.lv;

8.6. YouTube;

8.6. citus, mācību procesam atbilstošus resursus un vietnes.

9.      Katru dienu tiek veikta izglītojamo apmeklējumu uzskaite, sekojot izglītojamo mācību darbam attālinātajā mācību vidē.

10.  Ja izglītojamai attaisnojoša iemesla dēļa nevar piedalīties attālinātajā mācību procesā, piemēram, saslimšanas gadījumā, vecākiem savlaicīgi jāinformē klases audzinātājs.

11.  Līdz katras piektdienas plkst.12.00 katrs skolotājs sniedz informāciju direktora vietniekam izglītības jomā par savu nākamās nedēļas mācību satura plānu.

12.  Skolas vadība veic skolotāju sastādīto mācību satura plānu izpildes kontroli.

13.  Skolas vadība, mācību priekšmetu skolotāji un klašu audzinātāji regulāri aktualizē informāciju, kas nepieciešama attālinātā mācību procesa īstenošanai.

14.  1. – 6. klašu izglītojamie no 2020. gada 9. novembra līdz 6. decembrim turpina mācības klātienē, atbilstoši Izglītības un zinātnes ministrijas piedāvātajam A modelim, drošības pasākumu ievērošanai un atbilstoši iekšējam normatīvajam dokumentam „Viduču pamatskolas kārtība mācību procesa organizēšanai 2020./2021. mācību gadā