BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA

VIDUČU PAMATSKOLA

reģ. Nr. 4212900429

Skolas iela 1, c. Semenova, Medņevas pagasts, Balvu novads, LV-4586

Tālr.: 27805493, e-pasts: viduci@inbox.lv

Medņevas pagasta Semenovas ciemā

Kārtība, kādā tiek nodrošinātas

COVID-19 infekcijas izplatības ierobežošanas prasības

2021./2022. mācību gadā

Izdota 2021. gada 1. septembrī

pamatojoties uz:

Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumiem

Nr. 360 „Epidemioloģiskās drošības pasākumi

Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”,

Ministru kabineta 2021. gada 17. augusta noteikumiem

Nr. 565 Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos

Nr. 360 „Epidemioloģiskās drošības pasākumi

Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”,

Izglītības un zinātnes ministrijas normatīvajiem dokumentiem

Ieteikumi mācību procesa organizēšanai

vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs,

ievērojot epidemioloģisko situāciju COVID-19 laikā”,

Ieteikumi izglītības iestādēm piesardzības pasākumu īstenošanai

COVID-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”.

I. Vispārīgie jautājumi

 1. „Viduču pamatskolas kārtība, kādā tiek nodrošinātas COVID-19 infekcijas izplatības ierobežošanas prasības 2021./2022. mācību gadā” (turpmāk –Kārtība), nosaka Viduču pamatskolas (turpmāk - Iestāde) rīcību, lai ierobežotu COVID-19 infekcijas izplatību Iestādē.
 2. Kopējais izglītojamo skaits Iestādē 2021. gada 1. septembrī – 59 izglītojamie.

3.      Lai novērstu Covid-19 infekcijas izplatību Iestādē, ir ievērojami šādi pamatprincipi:

3.1. informēšana;

3.2. distancēšanās;

3.3. higiēna;

3.4. personas veselības stāvokļa uzraudzība.

II. Atbildīgās personas par Covid -19 izplatības ierobežošanu Iestādē

 1. Atbildīgās personas par Covid -19 izplatības ierobežošanu mācību un koplietošanas telpās:

N.

p.

k.

Atbildīgā persona, amats, pienākumi

Telpas, kabineti

1.

Ēku un teritoriju apsaimniekošanas pārzinis

Koplietošanas telpas, kurtuve

2.

Galvenā pavāre

Ēdināšanas blokā

3.

Klašu audzinātāji 1. – 9. klašu telpās

Vizuālās mākslas kabinets

Sākumskolas kabinets

Sākumskolas kabinets

Ģeogrāfijas kabinets

Mūzikas kabinets, Mazā zāle

Ķīmijas un bioloģijas kabinets

Latviešu valodas kabinets

Mājturības (meitenēm) kabinets

4.

Mācību priekšmetu pedagogi

Vēstures un sociālo zinību kabinets

Matemātikas kabinets

Ģeogrāfijas kabinets

Krievu valodas/fizikas kabinets

Sporta zāle

Mājturības (zēniem) kabinets

Informātikas kabinets

Krievu valodas/fizikas kabinets

5.

Pedagogs – pasākuma organizators

Pasākuma telpas: Sporta zāle, Mazā zāle u.c.

III. Par izglītojamo un nodarbināto testēšanu

 1. Lai piedalītos izglītības procesā klātienē, izglītojamajiem, pedagoģiskajiem un tehniskajiem darbiniekiem katru nedēļu tiek nodrošināta testēšanas veikšana, atbilstoši Slimības un profilakses kontroles centra (SPKC) algoritmam.

6.      Ja nodarbinātie un izglītojamie pamatizglītības pakāpē atgriežas Iestādē pēc prombūtnes vai neiekļaujas Iestādes testēšanas grafikā, viņi, ne vēlāk kā 48 stundu laikā pirms ierašanās Iestādē, Covid-19 testu veic patstāvīgi laboratorijā, kura sadarbojas ar attiecīgo Iestādi un kurai ir nodoti izglītojamā un nodarbinātā dati.

IV. Ierašanās Iestādē

7.      Ierasties, uzturēties un piedalīties izglītības procesā drīkst tikai tie izglītojamie, kuri digitālā vai papīrformā var uzrādīt sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, vai negatīvu Covid-19 testa rezultātu.

8.      Ierasties, uzturēties un piedalīties izglītības procesā un veikt savus pienākumus atbilstoši amatu aprakstiem drīkst tikai tie pedagoģiskie un tehniskie darbinieki, kuri digitālā vai papīrformā var uzrādīt sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, vai negatīvu Covid-19 testa rezultātu.

 1. Informāciju par sadarbspējīgu vakcinācijas, pārslimošanas sertifikātu pedagoģiskie un tehniskie darbinieki savlaicīgi (līdz 1. septembrim) iesniedz Iestādes direktorei. Negatīvu Covid-19 testa rezultātu pedagoģiskie un tehniskie darbinieki iesniedz Iestādes direktorei katru nedēļu, atbilstoši Slimības un profilakses kontroles centra (SPKC) algoritmam.

10.  Izglītojamie ierodas iestādē pārvietojoties kājām, braucot ar pagasta autobusu (katru dienu) un pašvaldības autobusu (pirmdienās un piektdienās).

11.  Dežūrējošais tehniskais darbinieks pie Iestādes ieejas durvīm seko, lai izglītojamie un darbinieki, ierodoties Iestādē lietotu mutes un deguna aizsegus (maskas).

V. Izglītības procesa organizācija

 1. Izglītības process Iestādē no 2021. gada 1. septembra vispārējās un speciālās pamatizglītības programmu apguvē 1.–9. klasēm, kā arī interešu izglītībā, tiek organizēts klātienē, atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem, Izglītības un zinātnes ministrijas noteiktajam mācību procesa A modelim, šai Kārtībai un citiem, attiecīgiem Iestādes iekšējiem normatīvajiem  dokumentiem

13.  Atbilstoši Iestādes vadītāja ar dibinātāju saskaņotam lēmumam un Iestādē noteiktajai kārtībai, izglītības procesu var īstenot attālināti izglītojamajiem, kuriem ir noteikti obligāti pretepidēmijas (karantīna, izolācija) pasākumi, kā arī, ja Iestādē ir izsludināta karantīna.

 1. Epidemioloģiskās situācijas izmaiņu gadījumos, Iestādē var tikt veikta mācību procesa īstenošanas modeļu maiņa.

VI. Izglītojamo izvietojums un distancēšanās prasību nodrošināšana mācību procesa laikā

 1. 1. – 3. klašu izglītojamie mācās un uzturas Mazās skolas ēkā, ierodoties Lielajā  skolā uz sporta, mūzikas, angļu valodas un sociālo zinību stundām, un ēdamzāli;
 2. 4. -9. klašu izglītojamie mācās un uzturas Lielās skolas ēkā, kur šai klašu grupai notiek gandrīz visas mācību stundas, izņemot vizuālās mākslas stundas, kuras notiek Mazajā skolā;
 3. nepieciešamības gadījumā mācību kabinetos izglītojamie var tikt izsēdināti, ievērojot distancēšanās prasības, pieejamo telpu platību ietvaros.

 1. Uzturēšanās koplietošanās telpās starpbrīžos:

18.1.        1. – 3. klašu izglītojamie starpbrīžos uzturas Mazās skolas gaiteņos (2 stāvi), Iestādes pagalmā, dārzā, vai rotaļu laukumā pretī Mazās skolas ēkai;

18.2.        4. – 9. klašu izglītojamie starpbrīžos uzturas Lielās skolas gaiteņos (2 stāvi), vai skolas pagalmā un dārzā, pretī Lielās skolas ēkai.

 1. Uzturēšanās Iestādes telpās un teritorijā:

17.1 izglītojamo plūsmu un pulcēšanās ierobežojumus Iestādes telpās un teritorijā kontrolē abu Iestādes ēku dežūrskolotāji, klašu audzinātāji un mācību priekšmetu skolotāji.

 1. Darba dienās pēc plkst. 17.00 Iestādes telpās un teritorijā drīkst uzturēties šādi izglītojamie:

20.1. katru darba dienu - izglītojamie, kuri dzīvo Iestādes internātā;

20.2. pārējie izglītojamie un pieauguši, kas nav Iestādes darbinieki, pēc plkst.17.00 tiek uzskatīti par nepiederošām personām, tātad -  Iestādes telpās un teritorijā viņiem uzturēšanās ir aizliegta;

20.3. iepriekšminētā apakšpunkta 18.2. prasību neievērošanas gadījumā, Iestādes darbinieki informē pašvaldības policiju.

 1. Uzturēšanās Iestādes internātā:

21.1.        Iestādes internātā katru darba dienu uzturas izglītojamie, kuri, atbilstoši vecāku iesniegumam un direktores rīkojumam, dzīvo Iestādes internātā;

21.2.        internāta telpās ir 5 istabas ar 24 vietām, kas ļauj nodrošināt izglītojamo vienmērīgu izvietojumu un daļēju distancēšanos;

21.3.        internātā ir spēkā visi epidemioloģiskās drošības noteikumi.

 1. Ēdināšanas organizēšana:

22.1.        no plkst. 12.05 – ēdamzāli apmeklē to klašu izglītojamie, kuri tobrīd atrodas Iestādes Mazās skolas ēkā;

22.2.        no plkst. 12.15 – ēdamzāli apmeklē to klašu izglītojamie, kuri tobrīd atrodas Iestādes Lielās skolas ēkā.

23.  Ar izglītības procesu saistītu pasākumu organizēšana:

23.1.        ar izglītības procesu saistīti audzināšanas pasākumi var tikt organizēti atbilstoši Ministru kabineta rīkojumiem un epidemioloģiskajai situācijai valstī.

VIII. Individuālās aizsardzības līdzekļu lietošana

24.  Pedagoģiskie un tehniskie darbinieki lieto sejas un mutes aizsegu (masku) koplietošanas telpās, izņemot darbiniekus ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu.

25.  1. - 3. klašu izglītojamie mutes un deguna aizsegus (maskas) lieto tikai koplietošanas telpās (mācību stundu laikā maskas netiek izmantotas).

26.  4. - 9. klašu izglītojamie mutes un deguna aizsegus (maskas) lieto mācību stundu laikā un  koplietošanas telpās, izņemot izglītojamos ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu.

27.  1. – 9. klašu izglītojamie maskas drīkst neizmantot sporta un mūzikas stundās, kā arī daļēji svešvalodu mācību stundās (apgūstot izrunu).

VII. Apmeklētāju plūsmas organizēšana un kontrole

28.  Iestādē izglītības procesa nodrošināšanas laikā drīkst atrasties Iestādes izglītojamie,  pedagoģiskie un tehniskie darbinieki.

29.  Pārējās personas ir uzskatāmas par nepiederošām (Skat. „Kārtība kādā iestādē uzturas nepiederošas personas”) un iestādē nedrīkst atrasties.

30.  Covid-19 izplatības laikā izglītojamo vecāki vai likumiskie pārstāvji saskaņo savu ierašanos Iestādē ar savu bērnu klases audzinātāju un tiekas ar viņu ārpus Iestādes, neapmeklējot mācību telpas (Skat. „Kārtība, kādā iestādē uzturas izglītojamo vecāki un citas personas”).

VII. Higiēnas prasību nodrošināšana

31.  Abās Iestādes ēkās katrā mācību telpā, sanitārajos mezglos un ēdamzālē ir pieejami roku dezinfekcijas līdzekļi.

32.  Izglītojamie un darbinieki obligāti dezinficē rokas, ienākot Iestādē, un mācību kabinetos pirms pirmās mācību stundas vai nodarbības.

33.  Pirms ēdamzāles apmeklējuma, izglītojamie un darbinieki obligāti nomazgā rokas vai nu mācību kabinetos, kuros ir notikušas stundas un ir pieejamas izlietnes, vai gaitenī pie Sporta zāles, vai sanitārajos mezglos.

34.  Mācību telpas ir jāvēdina katru starpbrīdi, kam seko attiecīgo mācību kabinetu skolotāji; koplietošanas telpās – tehniskie darbinieki.

35.  Tehniskie darbinieki (apkopējas, aukles, virtuves darbinieki) nodrošina Iestādes telpu uzkopšanu un dezinficēšanu, atbilstoši Iestādē noteiktajai kārtībai „Telpu uzkopšanas režīms COVID-19 izplatības laikā”.

36.  Ēku un teritoriju apsaimniekošanas pārzinis:

36.1.  nodrošina Iestādi ar nepieciešamajiem telpu uzkopšanas un dezinficēšanas līdzekļiem;

36.2. veic Iestādes telpu uzkopšanas un dezinficēšanas uzraudzību un kontroli.

VII. Personas veselības stāvokļa uzraudzība

37.  Iestādē tiek veikta informācijas uzskaite par veiktajiem Covid-19 testēšanas rezultātiem, izglītojamo un darbinieku pārslimošanu, un vakcināciju. Informācija atrodas pie skolas direktores.

38.  Gadījumos, kad izglītojamais sūdzas par sliktu pašsajūtu, tam ir parādījušās akūtas elpceļu infekcijas pazīmes (drudzis, iesnas, klepus, elpas trūkums), vai ir saņemta atbilstoša informācija no mācību priekšmetu skolotājiem, vai tehniskajiem darbiniekiem, klases audzinātājs informē par situāciju izglītojamā vecākus un Iestādes vadību.

39.  Abās Iestādes ēkās skolotāju istabās ir pieejami digitālie termometri, temperatūras paaugstināšanās noteikšanai izglītojamajiem; darbiniekam, kurš ir veicis temperatūras mērīšanu izglītojamajam, jādezinficē termometri pēc katra lietošanas gadījuma.

40.  Iestādes pedagoģiskie un tehniskie darbinieki neapmeklē Iestādi, ja tiem ir noteikta pašizolācija, mājas karantīna, izolācija, vai ir elpceļu infekcijas slimības pazīmes.

               

VIII. Rīcība, ja ir aizdomas vai tiek atklāts infekcijas gadījums Iestādē

41.  Ja izglītojamajam, atrodoties Iestādē tiek konstatētas akūtas elpceļu infekcijas pazīmes:

41.1.izglītojamo izolē atsevišķā telpā, kopā ar viņu atrodas darbinieks, kurš šajā situācijā nekavējoties uzliek sejas masku;

42.2. darbinieks nekavējoties sazinās ar izglītojamā vecākiem un informē Iestādes vadību;

43.3. ja darbiniekam vai izglītojamajam Iestādē tiek konstatēti nopietni veselības traucējumi, tiek izsaukts Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests.

VII. Informēšanas nodrošināšana

42.  Iestāde nodrošina izglītojamo vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem pieejamu informāciju:

42.1.        Par šo Kārtību (publicēta Iestādes mājas lapā);

42.2.        par to, ka Iestādē netiek atļauts uzturēties izglītojamajiem ar infekcijas slimību pazīmēm;

42.3.        par rīcību, ja izglītojamajam tiek konstatētas saslimšanas pazīmes;

42.4.        par nepieciešamību informēt Iestādi par izglītojamā prombūtnes iemeslu.

43.  Mācību priekšmetu pedagogi nekavējoties informē klases audzinātāju gadījumos, kad izglītojamais sūdzas par sliktu pašsajūtu, vai tam ir parādījušās akūtas elpceļu infekcijas pazīmes (drudzis, iesnas, klepus, elpas trūkums).

44.  Klašu audzinātāji:

44.1. ir atbildīgi par izglītojamo un viņu vecāku informēšanu par šo Kārtību un iepazīstināšanu ar Kārtības saturu;

44.2. nodrošina regulāru saziņu ar izglītojamo vecākiem par izglītojamo veselības stāvokli un atrašanās vietu kavējumu gadījumā;

44.3. izglītojamā kavējumu gadījumā veic saņemtās informācijas reģistrāciju par izglītojamā veselības stāvokli un atrašanās vietu, (Mykoob elektroniskajā žurnālā, vai papīra formātā).

45.  Ja izglītojamajam ir neattaisnoti kavējumi, klases audzinātājs informē vecākus un skolas vadību atbilstoši Iestādes iekšējiem noteikumiem „Iestādes izglītojamo mācību stundu un nodarbību apmeklējuma uzskaites, izglītojamo vecāku, valsts un pašvaldības iestāžu informēšanas noteikumi, ja izglītojamais bez attaisnojoša iemesla neapmeklē skolu”.

46.  Iestādes direktors:

47.1. nodrošina visu Iestādes darbinieku informēšanu par šo Kārtību;

47.2. veic šīs Kārtības ievērošanas uzraudzību un kontroli;

47.3. epidemioloģiskās situācijas pasliktināšanās gadījumā informē Balvu novada pašvaldības vadību par situāciju Iestādē.

VIII. Personas datu aizsardzība

47.  Iestādei ir tiesības nodot izglītojamo datus (vārds /vārdi), uzvārds, personas kods, dzimums, deklarētās, reģistrētās vai personas norādītās dzīvesvietas adrese, kontaktinformācija – tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese, ja tāda ir, pilsonības valsts, dzimšanas datums, klase) un nepilngadīga izglītojamā likumiskā pārstāvja elektroniskā pasta adresi attiecīgajai laboratorijai.

48.  Iestādei ir tiesības nodot laboratorijām nodarbināto datus (vārds (vārdi), uzvārds, personas kods, dzimums, deklarētās, reģistrētās vai personas norādītās dzīvesvietas adrese, kontaktinformācija – tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese, ja tāda ir, pilsonības valsts, dzimšanas datums, Iestādes nosaukums).

IX. Noslēguma jautājumi

49.  Kārtība stājas spēkā ar 2021. gada 1. septembri un ir spēkā līdz citu, valstī izdoto ārējo normatīvo aktu, vai Balvu novada domes lēmumu stāšanos spēkā.

50.  Ar šo spēku zaudē 2020. gada 1.septembrī pieņemtā „Viduču pamatskolas kārtība, kādā tiek nodrošinātas COVID-19 infekcijas izplatības ierobežošanas prasības 2020./2021. mācību gadā”.

Direktore                                                                                                       I.Sokirka

APSPRIESTS: Pedagoģiskās padomēs sēdē 2021. gada 31. augustā, protokols Nr. 1.