KARTIBA__C_izplatibas_ierobezosana__1_.doc

 

VIĻAKAS NOVADA DOME

VIDUČU PAMATSKOLA

r. Nr. 4212900429

Skolas iela 1, c. Semenova, Medņevas pagasts, Viļakas novads, LV-4586

Tālr. 27805493, e-pasts viduci@inbox.lv

Viduču pamatskolas

kārtība, kādā tiek nodrošinātas

COVID-19 infekcijas izplatības ierobežošanas prasības

2020./2021. mācību gadā

 

Izdota 2020. gada 27. novembrī,

pamatojoties uz:

Ministru kabineta

2020. gada 9. jūnija noteikumiem

Nr. 360 „Epidemioloģiskās drošības pasākumi

 Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”,

 

Izglītības un zinātnes ministrijas

normatīvajiem dokumentiem

Ieteikumi mācību procesa organizēšanai

vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs,

 ievērojot epidemioloģisko situāciju COVID-19 laikā”,

 „Ieteikumi izglītības iestādēm

piesardzības pasākumu īstenošanai

COVID-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”,

 

2020. gada 24. novembra

grozījumiem Ministru kabineta

2020. gada 6. novembra rīkojumā Nr.655

 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” ,

 

Valsts izglītības satura centra vadlīnijām

 „Vadlīnijas klātienes, kombinētu

 un attālinātu mācību īstenošanai”.

 

Viļakas novada domes 2020. gada 27. augusta

lēmumu Nr. 317 (protokols Nr.17, 17&)

 

I. Vispārīgie jautājumi

 1. „Viduču pamatskolas kārtība, kādā tiek nodrošinātas COVID-19 infekcijas izplatības ierobežošanas prasības 2020./2021. mācību gadā” (turpmāk –Kārtība), nosaka Viduču pamatskolas (turpmāk - Iestāde) rīcību, lai ierobežotu COVID-19 infekcijas izplatību Iestādē.
 2. Kopējais izglītojamo skaits Iestādē 2020. gada 1. septembrī – 68 izglītojamie.

 

II. Mācību procesa organizācija

 1. Mācību process Iestādē 2020./2021. mācību gadā tiek organizēts klātienē, atbilstoši Izglītības un zinātnes ministrijas noteiktajam A modelim,
 2. Epidemioloģiskās situācijas izmaiņu gadījumos, Iestādē var tikt veikta mācību procesa īstenošanas modeļu maiņa.

 

III. Distancēšanās prasību nodrošināšana.

 1. Izglītojamo izvietojums Iestādē mācību procesa laikā:

5.1.1. – 3. klašu izglītojamie mācās un uzturas Mazās skolas ēkā, ierodoties Lielajā  skolā uz sporta, mūzikas, angļu valodas un sociālo zinību stundām, un ēdamzāli;

5.2.4. –9. klašu izglītojamie mācās un uzturas Lielās skolas ēkā, kur šai klašu grupai notiek gandrīz visas mācību stundas un interešu pulciņa nodarbības, izņemot vizuālās mākslas stundas, un Jaunsargu nodarbības, kuras notiek Mazajā skolā.

5.3.mājturības un tehnoloģijas (meitenēm) 5. – 9. klasēm notiek Mazajā skolā, mājturības kabinetā, kam ir atsevišķas telpas ar sanitāro mezglu un atsevišķa ieeja.

 1. Mācību kabinetos izglītojamie tiek izsēdināti, ievērojot distancēšanās prasības, pieejamo telpu platību ietvaros.
 2. Internāta telpās ir 5 istabas ar 24 vietām, kas ļauj nodrošināt izglītojamo vienmērīgu izvietojumu un daļēju distancēšanos.
 1. Mācību procesa nodrošinājums no 2020. gada 30. novembra:

8.1. no 2020. gada 30. novembra ir veikta pārkārtošana klašu telpās un mācību kabinetos, lai nodrošinātu vienam 1. – 6. klašu izglītojamajam 3 m2 lielu platību mācību procesa laikā;

8.2. 1. – 5. klasēs ir neliels izglītojamo skaits, tāpēc mācības notiek parastajos mācību kabinetos, nodrošinot katram izglītojamajam 3 m2 lielu platību mācību procesa laikā;

8.2. ņemot vērā, ka 6. klasē mācās 10 izglītojamie, 6. klasei ir iekārtota atsevišķa mācību telpa Mazajā zālē, kur iespējams nodrošināt katram izglītojamajam 3 m2 lielu platību mācību procesa laikā;

8.3. atsevišķas stundas (pēc skolotāju izvēles, atbilstoši mācību vielai un nepieciešamo tehnoloģiju izmantošanai) 6. klasei var tikt mācītas 2 atsevišķos mācību kabinetos, sadalot klasi 2 grupās, pa 5 izglītojamajiem katrā (Skat. PIELIKUMU Nr.1.)

 1. Ārpusskolas nodarbības notiek šādās telpās:

9.1.Viļakas novada Mūzikas un mākslas skolas nodarbības – Lielās un Mazās skolas mūzikas kabinetos un mazajā zālē;

9.2.Viļakas novada Sporta skolas nodarbības – Lielās skolas sporta zālē;

9.3.Jaunsargu nodarbības – Mazās skolas Jaunsargu kabinetā,  Sporta zālē vai skolas teritorijā.

 1. Uzturēšanās koplietošanās telpās starpbrīžos:

10.1.        1. – 3. klašu izglītojamie (skaits -14) starpbrīžos uzturas Mazās skolas gaiteņos (2 stāvi), skolas pagalmā, dārzā, vai rotaļu laukumā pretī Mazās skolas ēkai;

10.2.        4. – 9. klašu izglītojamie (skaits -54) starpbrīžos uzturas Lielās skolas gaiteņos (2 stāvi), vai skolas pagalmā un dārzā, pretī Lielās skolas ēkai.

 1. Ēdamzāles apmeklējums pusdienu starpbrīdī:

11.1.        no plkst. 12.05 – ēdamzāli apmeklē to klašu izglītojamie, kuri tobrīd atrodas Mazās skolas ēkā;

11.2.        no plkst. 12.15 – ēdamzāli apmeklē to klašu izglītojamie, kuri tobrīd atrodas Lielās skolas ēkā.

 1. Uzturēšanās Iestādes telpās un teritorijā:
 2. Izglītojamo plūsmu un pulcēšanās ierobežojumus Iestādes telpās un teritorijā kontrolē abu skolas ēku dežūrskolotāji, klašu audzinātāji un mācību priekšmetu skolotāji.
 3. Darba dienās pēc plkst. 17.00 Iestādes telpās un teritorijā drīkst uzturēties šādi izglītojamie:

13.1. katru darba dienu - izglītojamie, kuri dzīvo Iestādes internātā;

13.2. trešdienās – Jaunsargu nodarbību dalībnieki;

13.3. atbilstoši nodarbību grafikam – Sporta skolas un Mūzikas un mākslas skolas izglītojamie;

13.4. pārējie izglītojamie un pieauguši, kas nav Iestādes darbinieki, pēc plkst.17.00 tiek uzskatīti par nepiederošām personām, tātad -  Iestādes telpās un teritorijā viņiem uzturēšanās ir aizliegta;

13.5. iepriekšminētā apakšpunkta 13.4 neievērošanas gadījumā, skolas darbinieki informē pašvaldības policiju.

 IV. Higiēnas prasību nodrošināšana

 1. Abās Iestādes ēkās katrā mācību telpā, sanitārajos mezglos un ēdamzālē ir pieejami roku dezinfekcijas līdzekļi.
 2. Izglītojamie un darbinieki obligāti dezinficē rokas, ienākot Iestādē, un mācību kabinetos pirms pirmās mācību stundas vai nodarbības.
 3. Pēc katras mācību stundas, skolotāji dezinficē kabinetā esošo solu, galdu, krēslu un citas virsmas, kuras ir iespējams dezinficēt.
 4. Pirms ēdamzāles apmeklējuma, izglītojamie un darbinieki obligāti nomazgā rokas vai nu mācību kabinetos, kuros ir notikušas stundas un ir pieejamas izlietnes, vai gaitenī pie Sporta zāles, vai sanitārajos mezglos.
 5. Mācību telpas ir regulāri jāvēdina, kam seko attiecīgo mācību telpu skolotāji; koplietošanas telpās – tehniskie darbinieki.

V. Personas veselības stāvokļa uzraudzība

 1. Gadījumos, kad izglītojamais sūdzas par sliktu pašsajūtu, tam ir parādījušās akūtas elpceļu infekcijas pazīmes (drudzis, iesnas, klepus, elpas trūkums), vai ir saņemta atbilstoša informācija no mācību priekšmetu skolotājiem, vai tehniskajiem darbiniekiem, klases audzinātājs informē par situāciju izglītojamā vecākus un skolas vadību.
 2. Abās Iestādes ēkās skolotāju istabās ir pieejami digitālie termometri, temperatūras paaugstināšanās noteikšanai izglītojamajiem; darbiniekam, kurš ir veicis temperatūras mērīšanu izglītojamajam, jādezinficē termometri pēc katra lietošanas gadījuma.
 3. Skolas pedagoģiskie un tehniskie darbinieki neapmeklē Iestādi ja pašiem ir parādījušās elpceļu infekcijas pazīmes.

VI. Rīcība, ja ir aizdomas vai tiek atklāts infekcijas gadījums Iestādē.

 1. Iestādē netiek pieļauta personu ar elpceļu infekcijas slimību pazīmēm klātbūtne.
 2. Ja izglītojamajam, atrodoties Iestādē tiek konstatētas akūtas elpceļu infekcijas pazīmes:

24.1.        izglītojamo izolē atsevišķā telpā, kopā ar viņu atrodas darbinieks, kurš šajā situācijā nekavējoties uzliek sejas masku;

24.2.        darbinieks nekavējoties sazinās ar izglītojamā vecākiem un informē Iestādes vadību;

24.3.        ja darbiniekam vai izglītojamajam Iestādē tiek konstatēti nopietni veselības traucējumi, tiek izsaukts Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests.

VII. Informēšanas nodrošināšana

 1. Iestāde nodrošina izglītojamo vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem pieejamu informāciju:

25.1.        par to, ka Iestādē netiek atļauts uzturēties izglītojamajiem ar infekcijas slimību pazīmēm;

25.2.        par rīcību, ja izglītojamajam tiek konstatētas saslimšanas pazīmes;

25.3.        par nepieciešamību informēt Iestādi par izglītojamā prombūtnes iemeslu;

 1. Mācību priekšmetu skolotāji nekavējoties informē klases audzinātāju gadījumos, kad izglītojamais sūdzas par sliktu pašsajūtu, vai tam ir parādījušās akūtas elpceļu infekcijas pazīmes (drudzis, iesnas, klepus, elpas trūkums).
 1. Klašu audzinātāji:

21.1. ir atbildīgi par izglītojamo un viņu vecāku informēšanu par šo Kārtību un iepazīstināšanu ar Kārtības saturu;

21.2. nodrošina regulāru saziņu ar izglītojamo vecākiem par izglītojamo veselības stāvokli un atrašanās vietu kavējumu gadījumā;

21.3. izglītojamā kavējumu gadījumā veic saņemtās informācijas reģistrāciju par izglītojamā veselības stāvokli un atrašanās vietu, (Mykoob žurnālā, vai papīra formātā).

 1. Ja izglītojamajam ir neattaisnoti kavējumi, klases audzinātājs informē vecākus un skolas vadību atbilstoši noteikumiem „Iestādes izglītojamo mācību stundu un nodarbību apmeklējuma uzskaites, izglītojamo vecāku, valsts un pašvaldības iestāžu informēšanas noteikumi, ja izglītojamais bez attaisnojoša iemesla neapmeklē skolu” (Iekšējās kārtības noteikumu 2. PIELIKUMS,  2019. gada 2. septembris).
 1. Tehniskie darbinieki (apkopējas, aukles, virtuves darbinieki) nodrošina Iestādes telpu uzkopšanu un dezinficēšanu, atbilstoši Iestādē noteiktajam Telpu uzkopšanas režīmam COVID-19 izplatības laikā (Skat. Telpu uzkopšanas režīmu).
 1. Ēku un teritoriju apsaimniekošanas pārzinis:

19.1. nodrošina Iestādi ar nepieciešamajiem telpu uzkopšanas un dezinficēšanas līdzekļiem;

19.2. veic Iestādes telpu uzkopšanas un dezinficēšanas uzraudzību un kontroli.

 1. Iestādes direktors:

25.1. nodrošina visu Iestādes darbinieku informēšanu par šo Kārtību;

25.2. veic šīs Kārtības ievērošanas uzraudzību un kontroli;

25.3. epidemioloģiskās situācijas pasliktināšanās gadījumā informē novada domes vadību par situāciju Iestādē.

VIII. Noslēguma jautājumi

 1. Kārtība stājas spēkā ar 2020. gada 30. novembri un ir spēkā līdz citu, valstī izdoto ārējo normatīvo aktu, vai Viļakas novada domes lēmumu stāšanos spēkā.

Direktore                                                                                                       I.Sokirka

SASKAŅOTS: Pedagoģiskās padomēs sēdē 2020. gada 27. novembrī, protokols Nr. 2