VIĻAKAS NOVADA DOME

VIDUČU PAMATSKOLA

r. Nr. 4212900429

Skolas iela 1, c. Semenova, Medņevas pagasts, Viļakas novads, LV-4586

Tālr. 27805493, e-pasts viduci@inbox.lv

 

Viduču pamatskolas

kārtība mācību procesa organizēšanai

2020./2021. mācību gadā

 

Izdota 2020. gada 1. septembrī

pamatojoties uz:

Ministru kabineta

2020. gada 9. jūnija noteikumiem

Nr. 360 „Epidemioloģiskās drošības pasākumi

 Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”,

 

Izglītības un zinātnes ministrijas

normatīvajiem dokumentiem

Ieteikumi mācību procesa organizēšanai

vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs,

 ievērojot epidemioloģisko situāciju COVID-19 laikā”,

 „Ieteikumi izglītības iestādēm

piesardzības pasākumu īstenošanai

COVID-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”,

 

Valsts izglītības satura centra vadlīnijām

 „Vadlīnijas klātienes, kombinētu

 un attālinātu mācību īstenošanai”.

 

Viļakas novada domes 2020. gada 27. augusta

lēmumu Nr. 317 (protokols Nr.17, 17&)

 

 

I. Vispārīgie jautājumi

 1. „Viduču pamatskolas kārtība mācību procesa nodrošināšanai 2020./2021. mācību gadā” (turpmāk –Kārtība), nosaka Viduču pamatskolas (turpmāk – Iestāde) rīcību mācību procesa organizēšanai un pamatprasību nodrošināšanai vīrusa COVID-19 izplatības laikā.
 2. Kārtības mērķis: nodrošināt mācību procesu Iestādē, atbilstoši Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumiem Nr. 360 „Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” un citiem ārējiem normatīvajiem dokumentiem.

 

II. Mācību procesa organizācija

 1. Mācību process Iestādē 2020./2021. mācību gadā tiek organizēts klātienē, atbilstoši Izglītības un zinātnes ministrijas noteiktajam A modelim, Iestādē apstiprinātajam stundu sarakstam, kā arī stundu un starpbrīžu laika grafikam.
 2. No 2020. gada 1. septembra mācības Iestādē 1. - 9. klasēs tiek organizētas bez attālinātā mācību procesa elementiem.
 3. 7. – 9. klašu grupā Iestāde drīkst plānot un organizēt mācības ar attālinātā mācību procesa elementiem, paredzot ne vairāk kā 1 dienu nedēļā izglītojamo patstāvīgām mācībām.
 4. Mācību procesa īstenošanas modeļu maiņa, vai mācības ar attālinātā mācību procesa elementiem Iestādē var tikt organizēts, epidemioloģiskās situācijas izmaiņu gadījumos.

 

III. Mācību priekšmetu skolotāju rīcība un atbildība

 1. Mācību priekšmetu skolotāji plāno un organizē mācību procesu savos mācību priekšmetos atbilstoši apstiprinātajam stundu sarakstam, kā arī stundu un starpbrīžu laika grafikam 2020./2021. mācību gadam.
 2. Ja izglītojamais neattaisnoti kavē mācību stundas, skolotājs informē klases audzinātāju atbilstoši noteikumiem „Iestādes izglītojamo mācību stundu un nodarbību apmeklējuma uzskaites, izglītojamo vecāku, valsts un pašvaldības iestāžu informēšanas noteikumi, ja izglītojamais bez attaisnojoša iemesla neapmeklē skolu” (Iekšējās kārtības noteikumu 2. PIELIKUMS,  2019. gada 2. septembris).

 

IV. Klašu audzinātāju rīcība un atbildība

 1. Klašu audzinātāji ir atbildīgi par izglītojamo un viņu vecāku informēšanu par šo Kārtību un iepazīstināšanu ar Kārtības saturu.
 2. Klašu audzinātāji nodrošina regulāru saziņu ar izglītojamo vecākiem par izglītojamo veselības stāvokli un atrašanās vietu kavējumu gadījumā.
 3. Izglītojamā kavējumu gadījumā, audzinātājs veic saņemtās informācijas rakstisku reģistrāciju par izglītojamā veselības stāvokli un atrašanās vietu (Mykoob žurnālā, vai papīra formātā).
 4. Ja izglītojamajam ir neattaisnoti kavējumi, klases audzinātājs informē skolas vadību atbilstoši noteikumiem „Iestādes izglītojamo mācību stundu un nodarbību apmeklējuma uzskaites, izglītojamo vecāku, valsts un pašvaldības iestāžu informēšanas noteikumi, ja izglītojamais bez attaisnojoša iemesla neapmeklē skolu” (Iekšējās kārtības noteikumu 2. PIELIKUMS,  2019. gada 2. septembris).

 

 

V. Iestādes vadības rīcība un atbildība

 1. Iestādes direktors:

13.1. nodrošina visu Iestādes darbinieku informēšanu par šo Kārtību;

13.2. epidemioloģiskās situācijas pasliktināšanās gadījumā informē novada domes vadību par situāciju Iestādē.

 1. Iestādes direktora vietnieks izglītības jomā:

14.1. nodrošina A modeļa mācību procesa organizēšanai atbilstošu mācību stundu un interešu izglītības nodarbību sarakstu;

14.2.veic šīs Kārtības ievērošanas uzraudzību un kontroli.

 

V. Noslēguma jautājumi

 1. Kārtība stājas spēkā ar 2020. gada 1. septembri un ir spēkā līdz citu, valstī izdoto ārējo normatīvo aktu, vai Viļakas novada domes lēmumu stāšanos spēkā.

 

 

Direktore                                                                                                       I.Sokirka

 

SASKAŅOTS: Pedagoģiskās padomēs sēdē 2020. gada 27. augustā, protokols Nr. 1