Pedagogu kolektīvs 2019./2020.m.g.

N. p. k.

Uzvārds, vārds

Mācību priekšmets

1.

Sokirka Ināra

direktore

2.

Babāne Līga

latviešu valoda un literatūra

3.

Brokāne Maruta

Latvijas vēsture, pasaules vēsture, sociālās zinības

4.

Antra Prancānedabaszinības sākumskolā

5.

Lemešonoka Elvīra

informātika

6.

Ločmele Anželika

Latvijas vēsture, pasaules vēsture, sociālās zinības

7.

Logina Biruta

latviešu valoda, matemātika, dabaszinības sākumskolā

8.

Ļvova Velta

latviešu valoda un matemātika sākumskolā

9.

Makšāne Līga

mājturība un tehnoloģijas 5.-9.kl.

10.

Medne Māra

vizuālā māksla 1.-9.kl. , mājturība un tehnoloģijas 1.-4.kl.

11.

Mednis Agris

mājturība un tehnoloģijas 5.-9.kl.

12.

Pušpure Ņina

krievu valoda

13.

Raginska Inita

mūzika 1.-9.kl., kristīgā mācība 1.-3.kl.

14.

Roginskis Andrejs

sports 1.-9.kl.

15.

Saidāne Ilze

ķīmija

16.

Smuška Anita

angļu valoda

17.

Stepanova Gaļina

fizika

18.

Šaicāne Lilita

ģeogrāfija, dabaszinības

19.

Zaremba Anita

matemātika 5.-9.kl.